Tietosuojakäytäntö

  

Tietosuojalla on yrityksessämme suuri painoarvo. Verkkosivuston käyttö on lähtökohtaisesti mahdollista henkilötietoja ilmoittamatta. Sen sijaan jos rekisteröity haluaa käyttää verkossa jotakin yrityksemme erityispalvelua, henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja tällaiselle käsittelylle ei ole oikeutettua perustetta, pyydämme yleisesti ottaen rekisteröidyltä suostumuksen tähän.

Henkilötietojen, esimerkiksi rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, käsittely tapahtuu aina Saksan tietosuojalain (BDSG), 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden voimassa olevien lakien mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä kertoa rekisteröidyille heidän oikeuksistaan.

Yrityksemme on toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen mahdollisimman aukottoman käsiteltävien henkilötietojen suojan. Silti internetissä tehtävässä tietojen siirrossa voi lähtökohtaisesti ilmetä turvallisuusaukkoja, niin että absoluuttista suojaa ei kuitenkaan voida taata.

1 Käsitteet

Yrityksemme tietosuojaseloste perustuu tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuojaselosteemme on tarkoitus olla helposti luettava ja ymmärrettävä. Tämän mahdollistamiseksi selvitämme ensin käyttämämme käsitteet:

1.1 Henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki ”tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyvät tiedot; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella” (tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohta).

1.2 Rekisteröity

Rekisteröity on jokainen tunnistettu tai tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3 Tietojen käsittely

Käsittelyä ovat kaikki toiminnot, jotka kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

1.4 Käsittelyn rajoittaminen

Tallennettujen henkilötietojen merkitseminen tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

1.5 Profilointi

Profilointi on mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

1.6 Pseudonymisointi

Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja. Tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

1.7 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.

1.8 Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

1.9 Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaiset, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

1.10 Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu toimielin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilö, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

1.11 Suostumus

Suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

2 Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä:
Teollisuuskalusteet
Finntest Oy
Olarinluoma 16
02200 Espoo
S-posti: finntest[at]finntest.fi
www.finntest.fi

Ajoneuvokalusteet
Hyötyajoneuvokeskus Oy
Viilaajankatu 2
15520 Lahti
S-posti: asiakaspalvelu[at]hyotyajoneuvokeskus.com
www.hyotyajoneuvokeskus.com

3 Ulkoisen tietosuojavastaavamme yhteystiedot

Herra Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg
Puh. +49 (0)941 4629 0929
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Jokainen rekisteröity voi ottaa tietosuojavastaavaamme suoraan yhteyttä tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja asioissa.

4 Evästeet

Yrityksemme verkkosivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka verkkoselain asettaa ja tallentaa tietokonejärjestelmään.

Useat verkkosivut ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monilla evästeillä on niin kutsuttu evästetunnus. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla verkkosivut ja palvelimet voidaan yhdistää siihen konkreettiseen verkkoselaimeen, johon eväste on tallennettu. Tämä mahdollistaa sen, että vieraillut verkkosivut ja palvelimet voivat erottaa rekisteröidyn yksilöllisen selaimen muista verkkoselaimista, joissa on eri evästeet. Tietty verkkoselain voidaan tunnistaa uudelleen yksiselitteisen evästetunnuksen avulla. Evästeitä käyttämällä Bott GmbH & Co. KG tarjoaa tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjonta voidaan optimoida käyttäjää varten. Evästeet mahdollistavat meille, kuten jo mainittu, verkkosivustomme käyttäjien tunnistamisen uudelleen. Tämän uudelleentunnistamisen tarkoitus on helpottaa verkkosivustomme käyttöä käyttäjien näkökulmasta. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse joka sivustolla käynnillään syöttää kirjautumistietoja, koska verkkosivustolle ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekee tämän käyttäjän puolesta. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa merkitsee evästeellä tuotteen, jonka asiakas on lisännyt virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi estää verkkosivustoamme asettamasta evästeitä milloin tahansa käyttämänsä verkkoselaimen asetuksista ja siten estää pysyvästi evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista. Tämä on mahdollista kaikilla yleisimmillä verkkoselaimilla. Jos rekisteröity ottaa evästeiden asettamisen pois käytöstä käyttämässään verkkoselaimessa, verkkosivustomme kaikki toiminnot eivät välttämättä ole tämän käytettävissä koko laajuudessaan.

5 Yleisen datan ja yleisten tietojen kerääminen

Bott GmbH & Co. KG:n verkkopalvelin kirjaa aina yleistä dataa ja yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä avaa verkkosivustomme. Nämä tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättäviä tietoja voivat olla käytetyt selaintyypit ja versiot, sen järjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, jolta sivustolle tullaan, verkkosivu, jolta käyttävällä järjestelmällä tullaan verkkosivullemme, alasivut, joilla järjestelmä verkkosivustollamme käy, verkkosivustomme avaamisen päiväys ja kellonaika, internetprotokollaosoite (IP-osoite), käyttöjärjestelmän internetpalveluntarjoaja ja muu vastaava data ja tiedot, joita käytetään IT-järjestelmiämme kohdistuvien hyökkäyksien vaaran torjuntaan.

Tätä yleistä dataa ja näitä yleisiä tietoja käytettäessä Bott GmbH & Co. KG ei tee päätelmiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin verkkosivustomme sisältöjen näyttämiseen oikein, verkkosivustomme sisältöjen ja näiden mainonnan optimoimiseen, tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan kestävään toimivuuteen sekä tarvittavien tietojen toimittamiseen tarvittaessa lainvalvontaviranomaiselle mahdollisen tietoverkkohyökkäyksen tapahtuessa. Tämä anonyymisti kerätty yleinen data ja yleiset tiedot Bott GmbH & Co. KG analysoi tilastollisesti ja tavoitteenaan parantaa yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa takaamaan viime kädessä optimaalinen suojaustaso käsittelemillemme henkilötiedoille. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot säilytetään erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

6 Yhteydenotto verkkosivuston kautta

Yrityksemme verkkosivusto sisältää lakisääteisten määräysten johdosta tietoja, jotka mahdollistavat nopean elektronisen yhteydenoton yritykseemme sekä välittömään viestintään kanssamme. Nämä tiedot käsittävät myös yleisen sähköpostiosoitteen. Kun rekisteröity ottaa sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella yhteyttä henkilötietojen käsittelijään, rekisteröidyn välittämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti henkilötietojen käsittelijälle käsiteltäväksi välittämät henkilötiedot tallennetaan käsittelyä tai rekisteröityyn yhteyden ottamista varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7 Henkilötietojen poistamis- ja suojauskäytännöt

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen aikaa, jota käsittelytarkoitus edellyttää tai niin kauan kuin lainsäätäjä on henkilötietojen käsittelijää koskevilla laeilla tai määräyksillä säätänyt. Jos säilyttämisen tarkoitus lakkaa tai lainsäätäjän määrittämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan säännönmukaisesti ja suojataan tai poistetaan lakisääteisten määräysten mukaisesti.

8 Rekisteröidyn oikeudet

8.1 Vahvistuksen saantioikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistuksen saantioikeutta, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme tai muun henkilötietoja käsittelevän työntekijän puoleen.

8.2 Oikeus saada pääsy tietoihin

Jokaisella rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on oikeus saada henkilötietojen käsittelijältä korvauksetta tietoa itsestään tallennetuista henkilötiedoista sekä saada näistä tiedoista kopio seuraavassa lueteltujen tietojen lisäksi:

 • käsittelyn tarkoitukset
 • kyseessä olevat henkilötietoryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • automaattisen päätöksenteon, muun muassa tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada tästä tieto. Jos näin tapahtuu, rekisteröidyllä on oikeus saada myös ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeuttaan, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen.

8.3 Oikeus korjata tietoja

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Lisäksi ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä korjausoikeuttaan, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen.

8.4 Oikeus poistaa tietoja (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy eikä tietojen käsittely ole tarpeen:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos jokin edellä mainituista syistä tulee kyseeseen ja rekisteröity haluaa poistattaa henkilötiedot, joita yrityksemme on tallentanut, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen. Tietosuojavastaavamme toimittaa poistamisvaatimuksen viipymättä toteutettavaksi.

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, jos käsittely ei enää ole tarpeen. Tietosuojavastaava aloittaa yksittäistapauksissa tarvittavat toimenpiteet.

8.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisen lainsäätäjän takaama oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos jokin edellä mainituista perusteista tulee kyseeseen ja rekisteröity haluaa rajoittaa yrityksemme tallentamien henkilötietojen käsittelyä, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen. Tietosuojavastaava panee käsittelyn rajoittamisen alulle.

8.6 Tietojen siirtämisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi tällä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja käsittely suoritetaan automaattisesti, mutta tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Kun rekisteröity käyttää tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Käyttäessään oikeuttaan tietojen siirtämiseen rekisteröity voi milloin tahansa kääntyä nimeämämme tietosuojasta vastaavan työntekijämme puoleen.

8.7 Vastustamisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Yrityksemme ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos yrityksemme käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia silloin, kun se liittyy suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä yrityksemme suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Lisäksi jos henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Käyttäessään oikeuttaan vastustaa tietojen käsittelyä rekisteröity voi kääntyä suoraan tietosuojasta vastaavan puoleen.

8.8 Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, jos se ei ole välttämätöntä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja käsittävät rekisteröidyn oikeutetun edun tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, yrityksemme on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan automatisoitujen päätösten osalta, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen.

8.9 Oikeus perua tietosuojaoikeudellinen suostumus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus perua milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan perua suostumuksensa, tämä voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme puoleen.

9 Hakemusten ja hakemusmenettelyn tietosuoja

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja hakuprosessin hoitamista varten. Käsittely voi tapahtua myös elektronisesti. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun hakija toimittaa tarvittavat hakuasiakirjat yrityksellemme elektronisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta. Jos yritys tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitettuja tietoja säilytetään työsuhteen hoitamistarkoituksessa lakisääteiset määräykset huomioon ottaen. Jos yrityksemme ei tee työsopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat hävitetään automaattisesti 6 kuukautta hylkäämispäätöksestä ilmoittamisen jälkeen, jos hävittäminen ei ole rekisterinpitäjän muiden oikeutettujen etujen kanssa ristiriidassa. Muu oikeutettu etu tässä tarkoitetussa mielessä on esimerkiksi todistusvelvollisuus Saksan yleisen yhdenvertaista kohtelua koskevan lain (AGG) mukaisesti.

10 Tietosuojakäytännöt: Seurantatyökalut

Matomo

Tämä sivusto käyttää avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikkapalvelua Matomoa.

Pystymme Matomon avulla keräämään ja analysoimaan tietoa verkkosivustomme vierailijoiden käyttäytymisestä. Näin saamme muun muassa selville, milloin mitä sivuilla on tehty ja miltä alueelta he tulevat. Keräämme myös erilaisia lokitiedostoja (esim. IP-osoite, viittaus, käytetyt selaimet ja käyttöjärjestelmät) ja voimme mitata, tekevätkö verkkosivustomme vierailijat tiettyjä toimintoja (esim. napsautuksia, ostoksia jne.).

Tämän analyysityökalun käyttö perustuu Art. 6 kohta. 1 lit. f GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi analysoida käyttäjien käyttäytymistä sekä verkkosivustonsa että sen mainonnan optimoimiseksi. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan pykälän perusteella. 6 kohta. 1 lit. GDPR ja § 25 kohta. 1 TTDSG siltä osin kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn tietoihin käyttäjän päätelaitteessa (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n määrittelemällä tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

IP anonymisointi

Käytämme Matomon analyysissä IP-anonymisointia. IP-osoitteesi lyhennetään ennen analyysiä, jotta sitä ei voida enää selkeästi määrittää sinulle.

Evästeetön analyysi

Olemme määrittäneet Matomon niin, että se ei tallenna evästeitä selaimeesi.

Isännöinti

Isännöimme Matomoa yksinomaan omilla palvelimillamme, jotta kaikki analyysitiedot säilyvät meillä eikä välitetä eteenpäin.

   

Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Googlen uudelleenmarkkinoinnin palveluita. Googlen uudelleenmarkkinointi on Google AdWordsin toiminto, joka mahdollistaa yritykselle mainosten esittämisen sellaisille internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyneet yrityksen verkkosivustolla. Googlen uudelleenmarkkinoinnin integrointi mahdollistaa yritykselle lisäksi käyttäjäkohtaisen mainonnan ja vastaavasti internetkäyttäjälle tämän kiinnostuksen kohteiden mukaisen mainonnan esittämisen.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin palveluiden palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin tarkoituksena on esittää kiinnostuksen kohteiden mukaista mainontaa. Googlen uudelleenmarkkinointi mahdollistaa meille mainosten näyttämisen Googlen mainosverkostossa tai muilla verkkosivuilla, jotka on suunnattu internetin käyttäjien yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Googlen uudelleenmarkkinointi asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Evästeet on esitelty jo edellä. Evästeen asettamalla Google tunnistaa käyttäjän uudelleenkäynnin verkkosivustollamme, jos tämä tämän jälkeen avaa verkkosivuja, jotka myös kuuluvat Googlen mainosverkostoon. Aina, kun verkkosivusto, jolle Googlen uudelleenmarkkinointipalvelu on integroitu, avataan, verkkoselain tunnistaa rekisteröidyn automaattisesti Googlen puolesta. Tämän teknisen prosessin puitteissa Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen tai selauskäyttäytymisen, joita Google käyttää muun muassa käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaiseen mainontaan.

Evästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten verkkosivut, joilla rekisteröity on vieraillut. Aina, kun verkkosivuillamme vieraillaan, siirretään henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internetyhteyden IP-osoite, Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google luovuttaa tällä teknisellä prosessilla kerättyjä henkilötietoja tietyissä olosuhteissa kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi estää verkkosivustoamme asettamasta evästeitä edellä kuvatulla tavalla milloin tahansa käyttämänsä verkkoselaimen asetuksista ja siten estää pysyvästi evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn verkkoselaimen asetus estää myös sen, että Google asettaisi evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Tämän lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista.

Lisäksi rekisteröity voi estää Googlen kiinnostuksen kohteittensa mukaisen mainonnan. Tätä varten rekisteröidyn on avattava kussakin käyttämässään verkkoselaimessa linkki https://adssettings.google.fi authenticated ja tehtävä täällä haluamansa asetukset.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojakäytännöt voit lukea osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.

Google AdWordsin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Google AdWordsin. Google AdWords on internetmainontapalvelu, joka mahdollistaa mainostajalle mainosten esittämisen Googlen hakukonetuloksissa sekä Googlen mainosverkostossa. Google AdWords mahdollistaa mainostajan määrittää ennakkoon tiettyjä hakusanoja, joiden avulla mainos näytetään Googlen hakukonetuloksissa vain, kun hakukoneen käyttäjä avaa avainsanaan liittyvän hakukonetuloksen. Googlen mainosverkostossa jaetaan mainoksia automaattisen algoritmin avulla sekä huomioiden aiemmin määritettyjen avainsanojen aiheen kannalta merkitykselliset verkkosivut.

Google AdWordsin palveluiden palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWordsin tarkoitus on verkkosivustomme mainonta korostamalla kiinnostuksen kohteiden mukaista mainontaa kolmansien yritysten verkkosivuilla ja Googlen hakukoneen hakukonetuloksissa sekä ulkopuolisen mainonnan näyttö meidän verkkosivustollamme.

Jos rekisteröity tulee Google-mainoksen perusteella verkkosivustollemme, Google asettaa rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään niin kutsutun konversioevästeen. Evästeet on esitelty jo edellä. Konversioeväste vanhenee 30 päivän kuluttua eikä sitä käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen. Konversioevästeellä seurataan sen toiminta-aikana, avataanko verkkosivustollamme tiettyjä alasivuja, kuten verkkokauppajärjestelmän ostoskoria. Konversioevästeen avulla voimme sekä me että Google seurata, tuottiko verkkosivustollemme AdWords-mainoksen kautta päätynyt rekisteröity, liikevaihtoa eli käyttikö ostoskoria vai keskeyttikö tämän käytön.

Konversioevästeen käytöllä kerättyä dataa ja tietoja Google käyttää luomaan kävijätilastoja verkkosivustollemme. Me puolestamme käytämme näitä kävijätilastoja määrittämään AdWords-mainosten kautta sivuillemme tulleiden käyttäjien kokonaismäärän, eli määrittämään kulloisenkin AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen, ja optimoimaan tulevia AdWords-mainoksiamme. Yrityksemme ja muut Google AdWords mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, joiden avulla rekisteröity voitaisiin tunnistaa.

Konversioevästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten verkkosivut, joilla rekisteröity on vieraillut. Aina, kun verkkosivuillamme vieraillaan, siirretään henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internetyhteyden IP-osoite, Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google luovuttaa tällä teknisellä prosessilla kerättyjä henkilötietoja tietyissä olosuhteissa kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi estää verkkosivustoamme asettamasta evästeitä edellä kuvatulla tavalla milloin tahansa käyttämänsä verkkoselaimen asetuksista ja siten estää pysyvästi evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn verkkoselaimen asetus estää myös sen, että Google asettaisi konversioevästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Tämän lisäksi Google AdWordsin jo asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista.

Lisäksi rekisteröity voi estää Googlen kiinnostuksen kohteittensa mukaisen mainonnan. Tätä varten rekisteröidyn on avattava kussakin käyttämässään verkkoselaimessa linkki https://adssettings.google.fi/authenticated ja tehtävä täällä haluamansa asetukset.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojakäytännöt voit lukea osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.

Instagramin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Instagram-palvelun osia. Instagram on palvelu, joka toimii audiovisuaalisena alustana ja mahdollistaa käyttäjilleen valokuvien ja videoiden jakamisen ja lisäksi tällaisten tietojen jakamisen muissa yhteisöpalveluissa.

Instagramin palveluntarjoaja on Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Aina, kun avataan jokin yksittäinen tämän verkkosivuston sivu, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja jolle on integroitu Instagram-osa (Insta-painike), verkkoselain sallii rekisteröidyn tietoteknisessä järjestelmässä automaattisesti kunkin Instagram-osan ladata Instagramista näkyviin asianomaisen Instagram-osan. Tämän teknisen prosessin avulla Instagram saa tietoonsa, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on samalla kirjautuneena Instagramiin, Instagram tunnistaa aina rekisteröidyn avatessa verkkosivustomme ja koko kyseisellä kerralla verkkosivustolla käynnin ajan sen, millä konkreettisella alasivulla rekisteröity vierailee. Instagramin osat keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne kyseisen henkilön asianomaiseen Instagram-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin verkkosivustollemme integroitua Instagram-painiketta, tätä kautta siirretty data ja tiedot yhdistetään rekisteröidyn henkilökohtaiseen Instagram-käyttäjätiliin ja Instagram tallentaa ne ja käsittelee niitä.

Instagram saa Instagram-osan avulla aina tiedon siitä, kun rekisteröity vierailee verkkosivustollamme rekisteröidyn ollessa verkkosivustoamme avatessaan samalla kirjautuneena Instagramiin – tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Instagram-osaa vai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä Instagramille ei toivota, tämän voi estää siten, että rekisteröity kirjautuu ulos Instagram-tililtään ennen verkkosivustomme avaamista.

Lisätietoja ja Instagramin voimassa olevat tietosuojakäytännöt voit lukea osoitteesta https://help.instagram.com/155833707900388 ja https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

LinkedInin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle LinkedIn Corporationin osia. LinkedIn on internetpohjainen sosiaalinen verkosto, joka mahdollistaa käyttäjille kontaktien luomisen nykyisten liikekontaktien kanssa sekä uusien liikeyhteyksien solmimisen. LinkedIniä käyttää yli 400 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää yli 200 maassa. Näin ollen LinkedIn on tällä hetkellä suurin liikekontaktien alusta ja yksi maailman eniten vierailluista verkkosivustoista.

LinkedInin palveluntarjoaja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuoja-asioista USA:n ulkopuolella vastaa LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Aina, kun avataan verkkosivustomme, jolla on tällainen LinkedIn-osa (LinkedIn-liitännäinen), tämä osa mahdollistaa sen, että rekisteröidyn selain lataa LinkedInin osan asianomaisen näkymän. Lisätietoja LinkedIn-liitännäisestä saat osoitteesta https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen prosessin avulla LinkedIn saa tietoonsa, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on samalla kirjautuneena LinkedIniin, LinkedIn tunnistaa aina rekisteröidyn avatessa verkkosivustomme ja koko kyseisellä kerralla verkkosivustolla käynnin ajan sen, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee. LinkedInin osa kerää nämä tiedot ja yhdistää ne rekisteröidyn asianomaiseen LinkedIn-tiliin. Jos rekisteröity painaa verkkosivustollemme integroitua LinkedIn-painiketta, LinkedIn yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen LinkedIn-käyttäjätiliin ja tallentaa nämä henkilötiedot.

LinkedIn saa LinkedIn-osan avulla aina tiedon siitä, kun rekisteröity vierailee verkkosivustollamme rekisteröidyn ollessa verkkosivustoamme avatessaan samalla kirjautuneena LinkedIniin – tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity LinkedIn-osaa vai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä LinkedInille ei toivota, tämän voi estää siten, että rekisteröity kirjautuu ulos LinkedIn-tililtään ennen verkkosivustomme avaamista.

LinkedIn tarjoaa osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mahdollisuuden lopettaa sähköpostiviestien, tekstiviestien ja kohdistettujen mainosten tilaamisen sekä hallinnoida mainosasetuksia. LinkedIn käyttää lisäksi eri yhteistyökumppaneita, kuten Quantcastia, Google Analyticsia, BlueKaita, DoubleClickiä, Nielseniä, Comscorea, Eloquaa ja Lotamea, jotka myös voivat asettaa evästeitä. Nämä evästeet on mahdollista estää osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInin voimassa olevat tietosuojakäytännöt voit tarkastaa osoitteesta https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästekäytäntöön voit tutustua osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Twitterin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Twitterin osia. Twitter on monikielinen julkinen mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät julkaisevat ja jakavat niin kutsuttuja twiittejä eli lyhytviestejä, joiden pituus on rajoitettu 140 merkkiin. Näitä lyhytviestejä voivat lukea kaikki, siis myös Twitteriin rekisteröitymättömät henkilöt. Twiitit näytetään lisäksi kunkin käyttäjän niin kutsutuille seuraajille. Seuraajat ovat muita Twitter-käyttäjiä, jotka seuraavat jonkin käyttäjän twiittejä. Lisäksi Twitter mahdollistaa aihetunnisteiden, linkitysten tai uudelleentwiittausten avulla laajan yleisön tavoittamisen.

Twitterin palveluntarjoaja on Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Aina, kun avataan jokin yksittäinen tämän verkkosivuston sivu, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja jolle on integroitu Twitter-osa (Twitter-painike), verkkoselain sallii rekisteröidyn tietoteknisessä järjestelmässä automaattisesti kunkin Twitter-osan ladata Twitteristä näkyviin asianomaisen Twitter-osan. Lisätietoja Twitter-painikkeista osoitteesta https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tämän teknisen prosessin avulla Twitter saa tietoonsa, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee. Twitter-osan integroinnin tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjillemme verkkosivustomme sisältöjen jakaminen, tämän verkkosivuston tekeminen tunnetuksi digitaalisessa maailmassa sekä kävijämääriemme lisääminen.

Jos rekisteröity on samalla kirjautuneena Twitteriin, Twitter tunnistaa aina rekisteröidyn avatessa verkkosivustomme ja koko kyseisellä kerralla verkkosivustolla käynnin ajan sen, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee. Twitterin osat keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne rekisteröidyn asianomaiseen Twitter-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin verkkosivustollemme integroitua Twitter-painiketta, tätä kautta siirretty data ja tiedot yhdistetään rekisteröidyn henkilökohtaiseen Twitter-käyttäjätiliin ja Twitter tallentaa ne ja käsittelee niitä.

Twitter saa Twitter-osan avulla aina tiedon siitä, kun rekisteröity vierailee verkkosivustollamme rekisteröidyn ollessa verkkosivustoamme avatessaan samalla kirjautuneena Twitteriin – tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Twitter-osaa vai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä Twitterille ei toivota, tämän voi estää siten, että rekisteröity kirjautuu ulos Twitter-tililtään ennen verkkosivustomme avaamista.

Twitterin voimassa olevat tietosuojakäytännöt voit tarkastaa osoitteesta https://twitter.com/privacy?lang=fi.

YouTuben käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle YouTuben osia. YouTube on verkkovideoportaali, joka mahdollistaa videoiden julkaisijoille videoleikkeiden maksuttoman jakamisen ja muille käyttäjille myös maksuttoman videoleikkeiden katselun, arvostelun ja kommentoinnin. YouTube sallii kaikentyyppisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi verkkoportaalissa nähtävillä on kokonaisia elokuvia ja televisio-ohjelmia sekä musiikkivideoita, trailereita sekä käyttäjien itsensä tekemiä videoita.

YouTuben palveluntarjoaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Incin, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, tytäryhtiö.

Aina, kun avataan jokin yksittäinen tämän verkkosivuston sivu, jota rekisterinpitäjä taho ylläpitää ja jolle on integroitu YouTube-osa (YouTube-video), verkkoselain sallii rekisteröidyn tietoteknisessä järjestelmässä automaattisesti kunkin YouTube-osan ladata näkyviin YouTubesta asianomaisen YouTube-osan. Lisätietoja YouTubesta saat osoitteesta https://www.youtube.com/intl/fi/yt/about. Tämän teknisen prosessin avulla YouTube ja Google saavat tietoonsa, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa YouTube-videon sisältävää alasivua avattaessa, millä verkkosivustomme konkreettisella alasivulla rekisteröity käy. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne rekisteröidyn asianomaiseen YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat YouTube-osan avulla aina tiedon siitä, kun rekisteröity vierailee verkkosivullamme rekisteröidyn ollessa verkkosivuamme avatessaan samalla kirjautuneena YouTubeen – tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity YouTube-videota vai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä YouTubelle ja Googlelle ei toivota, tämän voi estää siten, että rekisteröity kirjautuu ulos YouTube-tililtään ennen verkkosivustomme avaamista.

YouTuben julkaisema tietosuojakäytäntö, joka löytyy sivulta
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi, kertoo, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.

Facebook Remarketingin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Facebook Incin (jäljempänä Facebook) Custom Audiences (mukautetut kohderyhmät) -uudelleenmarkkinointitoimintoa. Tätä toimintoa käytetään näyttämään tällä verkkosivustolla käyneille sosiaalisessa Facebook-verkostossa kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia (Facebook-mainoksia). Tätä varten tälle verkkosivustolle on liitetty Facebookin uudelleenmarkkinointitunniste (tag). Tällä tunnisteella verkkosivustolla käytäessä muodostetaan suora yhteys Facebook-palvelimiin. Samalla Facebook-palvelimille välitetään tieto, että olet käynyt tällä verkkosivustolla ja Facebook yhdistää nämä tiedot henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliisi. Lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käytöstä sekä tietoa tähän liittyvistä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi yksityisyytesi suojaamiseksi saat Facebookin tietosuojakäytännöistä osoitteesta https://www.facebook.com/about/privacy.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa Custom Audiences -uudelleenmarkkinointitoiminnon pois käytöstä osoitteessa https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Maksutapa: PayPal-maksujen tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle PayPalin osia. PayPal on verkkopohjainen maksupalvelujen tarjoaja. Maksut välitetään niin kutsuttujen PayPal-tilien kautta, jotka toimivat virtuaalisina yksityis- tai yritystileinä. Lisäksi PayPalissa on mahdollista maksaa virtuaalimaksuja luottokorteilla, jos käyttäjällä ei ole PayPal-tiliä. PayPal-tiliä käytetään sähköpostiosoitteen avulla, minkä vuoksi se ei käytä perinteisiä tilinumeroita. PayPal mahdollistaa verkkomaksujen suorittamisen kolmansille osapuolille sekä maksujen vastaanottamisen. PayPal hoitaa lisäksi edunvalvojan tehtäviä sekä tarjoaa ostajansuojapalveluita.

PayPalin eurooppalainen toiminnanharjoittaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Kun verkkokaupastamme tilattaessa valitaan maksuvaihtoehdoksi PayPal, valitsijasta välitetään automatisoidut tiedot PayPalille. Tämän maksuvaihtoehdon valitessaan rekisteröity hyväksyy maksun välittämiseen tarvittavan henkilötietojen siirron.

PayPalille välitettyjä henkilötietoja ovat pääsääntöisesti etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut tiedot, joita maksun välittämiseen tarvitaan. Ostosopimuksen suorittamiseen tarvitaan myös sellaisia henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen.

Tietojen välittäminen on tarkoitettu maksujen käsittelyyn ja petosten torjuntaan. Rekisterinpitäjä välittää PayPalille henkilötietoja erityisesti silloin, kun välittämiseen on olemassa oikeutettu etu. PayPal voi luovuttaa PayPalin ja rekisterinpitäjän välillä vaihdettuja henkilötietoja olosuhteista riippuen luottotietoyhtiöille. Tämä välittäminen tarkoittaa identiteetin ja luottokelpoisuuden tarkastamista.

PayPal luovuttaa tarvittaessa henkilötietoja siihen liittyville yrityksille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jos sopimusvelvoitteiden täyttäminen tätä edellyttää tai tietoja on käsiteltävä toimeksiannon puitteissa.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus perua PayPalille henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta henkilötietoihin, joita on välttämättä käsiteltävä (sopimukseen perustuvaan) maksuliikenteen käsittelyyn, käyttöön ja välittämiseen.

PayPalin voimassa olevan tietosuojakäytännön voit tarkastaa osoitteesta https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Microsoft Bing Adsin käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Käytämme Microsoft Bing Adsin tarjontaa kiinnittämään ulkoisilla verkkosivuilla mainosten avulla huomion kiinnostavaksi tarkoitettuun tarjontaamme. Voimme mainoskampanjoiden tietojen perusteella määrittää, kuinka menestyksekkäitä yksittäiset mainoskampanjamme ovat. Tämän tarkoituksena on näyttää sinulle mainontaa, joka voisi kiinnostaa sinua, parantaa verkkosivustomme kiinnostavuutta sinun näkökulmastasi sekä saamaan todellisiin tietoihin perustuvan mainoslaskun. Tietojesi käsittelyn oikeutettu peruste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f kohtaan.

Nämä mainokset välittää Microsoft palvelimien välityksellä. Tähän käytämme evästeitä, joiden avulla voidaan mitata tiettyjä menestyksen mittaamiseen tarkoitettuja parametreja, kuten mainosten näyttäminen sekä käyttäjien tekemät napsautukset. Jos saavut verkkosivustollemme Bing-mainoksen kautta, Bing Ads tallentaa evästeen tietokoneellesi. Nämä evästeet vanhenevat yleensä 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä sinun tunnistamiseesi henkilökohtaisesti. Tähän evästeeseen tallennetaan yleensä analysointiarvoina ainutlaatuinen evästetunnus, mainosten näytön sijoitusta kohti (näyttötiheys), viimeisin näyttö (merkitystä näytön jälkeiselle konversiolle) sekä estotietoja (merkintä, että rekisteröity ei halua enää nähdä tietoja).

Nämä evästeet mahdollistavat Microsoftille verkkoselaimesi tunnistamisen. Kun käyttäjä on käynyt Bing Ads -asiakkaan verkkosivuston tietyillä sivuilla ja tämän tietokoneelle tallennettu eväste ei ole vanhentunut, Microsoft ja asiakas voivat tunnistaa, että rekisteröity on napsauttanut mainosta ja päätynyt sitä kautta tälle sivulle. Jokaiselle Bing Ads -asiakkaalle määritetään oma eväste. Evästeitä ei siten voida seurata Bing Ads -asiakkaiden verkkosivujen kautta. Me itse emme kerää emmekä käsittele henkilötietoja mainituissa mainostoimenpiteissä. Saamme Microsoftilta käyttöömme ainoastaan tilastotietoja. Näiden tietojen avulla voimme tunnistaa, mitkä käyttämistämme mainostoimenpiteistä ovat olleet erityisen tehokkaita. Tarkempia tietoja mainosten käytöstä emme saa, etenkään emme voi tunnistaa käyttäjiä näiden tietojen avulla.

Käytettyjen markkinointityökalujen perusteella selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Microsoftin palvelimeen. Emme voi vaikuttaa niiden tietojen laajuuteen ja muuhun käyttöön, joita Microsoft kerää tämän työkalun avulla ja siksi tiedotamme sinulle asiasta vain tiedossamme olevan: Bing Adsia käyttämällä Microsoft saa tiedon siitä, kun avaat verkkosivustomme tietyn osan tai napsautat mainostamme. Jos olet samanaikaisesti kirjautunut johonkin Microsoftin palveluun, Microsoft pystyy yhdistämään tiedot tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Microsoftin palveluihin etkä kirjautunut niihin sisään, on mahdollista että palveluntarjoaja saa tietoonsa ja tallentaa IP-osoitteesi.

Voit estää tämän seurantamenetelmän eri tavoin:

selainohjelmasi asianomaisella asetuksella, erityisesti kolmansien osapuolten evästeiden estäminen auttaa, ettet saa enää kolmansien osapuolten mainoksia

ottamalla Bing Adsin yksilölliset mainokset pois käytöstä asettamalla estoevästeen: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=, joka kuitenkin poistetaan, jos poistat kaikki evästeesi

ottamalla sellaisten mainostajien kiinnostukseen perustuvat mainokset pois käytöstä, jotka ovat osa About Ads -itsesääntelykampanjaa linkin https://www.aboutads.info/choices kautta, mutta jolloin tämä asetus häviää, kun poistat evästeesi

Vaihtoehtoisesti voit käydä Network Advertising Initiativen (NAI) sivulla osoitteessa https://www.networkadvertising.org.

Lisätietoja Bing Adsin tietosuojasta saat osoitteesta: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies, sekä Microsoftin tietosuojasta yleisesti: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement.

Microsoft on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Aumago Discoverin käytön tietosuojakäytäntö

Teemme yhteistyötä Aumago GmbH:n, verkkoanalysointipalvelun ja kohderyhmämarkkinoinnin tarjoajan kanssa. Aumago käyttää niin kutsuttuja evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneen selaimeen ja keräävät/sisältävät anonyymejä käyttötietoja. Näiden tietojen perusteella voidaan luoda pseydonyymejä käyttöprofiileja. Henkilötietoja ei kuitenkaan kerätä. Jos IP-osoitteita kerätään, nämä tallennetaan anonymisoituina viimeiset numeroryhmät poistettuna eikä niitä yhdistetä evästeisiin. Evästeet ovat joko Aumagon evästeitä tai Aumagon yhteistyökumppaneiden, kuten krux digital Incin, Google Incin jne. evästeitä. Käyttäjä voi poistaa evästeet milloin tahansa suoraan selaimestaan. Aumago käyttää näitä tietoja analysoimaan kävijän verkkosivuston käyttöä ja käyttöön perustuvaan verkkomainontaan.

Hotjarin käytön tietosuojakäytäntö

Käytämme Hotjaria ymmärtääksemme käyttäjiemme tarpeita paremmin ja optimoidaksemme tarjontaamme tällä verkkosivustolla. Hotjarin teknologian avulla opimme paremmin ymmärtämään käyttäjiemme kokemuksia (esim. kuinka paljon aikaa käyttäjät käyttävät milläkin sivulla, mitä linkkejä he napsauttavat, mistä he pitävät ja mistä ei jne.) ja tämä auttaa meitä suuntaamaan tarjontamme käyttäjiltä saamamme palautteen mukaan. Hotjar käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kokoamaan tietoa käyttäjiemme käyttäytymisestä ja heidän päätelaitteistaan (erityisesti laitteen IP-osoite (kerätään ja tallennetaan vain anonymisoidussa muodossa), näytön koko, laitetyyppi (Unique Device Identifiers), tietoa käytetystä selaimesta, sijainnista (vain maa), verkkosivustomme näyttämiseen valittu kieli). Hotjar tallentaa nämä tiedot pseydonymisoituun käyttäjäprofiilin. Hotjar ja me emme käytä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen tai yhdistämään niitä muiden käyttäjien tietoihin. Lisätietoja Hotjarin tietosuojaselosteesta löydät osoitteesta https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Voit estää käyttäjäprofiilin ja verkkosivullamme vierailuasi koskevien tietojen tallentamisen Hotjarin toimesta sekä Hotjarin seurantaevästeiden asettamisen muille verkkosivuille napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

LivePersonin käyttöä koskevat tietosuojatiedot

Tämä verkkosivusto käyttää verkkosivustolle integroitua LivePersonin chattekniikkaa. LivePerson käyttää tiukkoja turvatoimia, jotka täyttävät lukuisat turvallisuusvaatimukset ja jopa ylittävät ne, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattaminen. Lisätietoja LivePersonista ja tietosuoja-asetuksesta löydät tältä tietosuoja-asetussivulta: https://www.liveperson.com/policies/gdpr-data-privacy.

11 Toimivaltainen valvontaviranomainen

Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 800
00521 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 (0) 10 36 66700
Faksi: +358 (0) 10 36 66735
S-posti: tietosuoja@om.fi

12 Muutokset tietosuojakäytäntöihin

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöjämme, jos se on teknisen kehityksen johdosta välttämätöntä. Näissä tapauksissa mukautamme vastaavasti myös tietosuojakäytäntöjämme. Seuraa aina ajantasaista tietosuojaselosteemme versiota.

  

(05/2018)